อุทยานราชภักดิ์


“อุ ท ย า น ร า ช ภั ก ดิ์”

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

…วันนี้จวบมีอีกพิกัดเช็คอินอีกหนึ่งแห่งของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาฝากเพื่อนๆกัน
นั่นก็คือ … “อุทยานราชภักดิ์ ” นี่เองจ้า
สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาภายในพื้นที่ ของกองทัพบก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ห่างจากตัวเมืองหัวหิน ลงมาทางตอนใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร


โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 222 ไร่เศษ
” อุทยานราชภักดิ์” เป็น ชื่อที่ได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งมีความหมายว่า ” อุทยานที่สร้างขึ้นด้วย ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ “
โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม
โดยอุทยานราชภักดิ์นั้นจะประกอบไปด้วย พื้นที่ 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์ ใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ โดยรูปแบบของพระบรมราชานุสาวรีย์
ถูกสร้างในลักษณะพระอิริยาบถทรงยืน หล่อด้วยโลหะสำริด ความสูงเฉลี่ยประมาณ 13.9 เมตร ทั้ง 7 พระองค์ ได้แก่…


1.พ่อขุนรามคำแหง ( สมัยกรุงสุโขทัย )
2.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( สมัยกรุงศรีอยุธยา )
3.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ( สมัยกรุงศรีอยุธยา )
4.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช( สมัยกรุงธนบุรี )


5.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ( รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ )
6.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ )
7.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ )

2.ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ อีกประมาณ 91 ไร่ สำหรับประกอบพิธีสำคัญของกองทัพ
และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

3.พิพิธภัณฑ์ จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 7 พระองค์
โดยพื้นที่ส่วนที่เหลืออีก 126 ไร่ จะเป็นพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบ และการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมชม ณ ” อุทยานราชภักดิ์ ” แห่งนี้


…ใครมาเที่ยวหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก็ลองแวะเช็คอิน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งล่าสุดของหัวหิน กันได้จ้า ส่วนครั้งหน้าจวบจะพาไปเช็คอินที่ไหน อำเภอใดในประจวบ ก็ติดตามกันน๊า …

🎟 ไม่เสียค่าเข้าชม
⏰ เปิด :: 08:00-17:00 น.
📌 พิกัด :: https://goo.gl/maps/949DCkoj4ra3EPAb8

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close